آشتی دادن

یکی از سنتهای بسیار خوبی که از قدیم در نزد ریش سفیدان اردبیل و مردم کوچه بازار رایج بود و هست، آشتی دادن کسانی هست که در طول سال به هر دلیلی با هم کدورتی داشتند و در طول سال با هم قهر بودند.

بعد از تحویل سال نو و شروع شدن سال جدید بزرگان و ریش سفیدان طائفه و محل جمع می شوند و کسانی که به هر دلیلی با هم قهر بودند ومشکلی با هم داشتند  را به خانه هم می برند و آنها را آشتی می دهند کسانی که با هم قهر هستند معمولاً به خاطر ریش سفید بزرگان و برای اینکه حرف آنها دارای ارزش بخصوصی هست هیچ وقت در کار آنها نه نمی آورند و معمولاً به همراه ریش سفیدان و برای آشتی کردن به راه می افتند.

بعد از روبوسی و آشتی کردن شیرینی پخش می شود و کدورت از بین می رود و رفت آمدهای  خانوادگی  شروع می شود. رسمی که در طول سالیان متمادی  همچنان پابرجابوده و خواهد بود.