استاد علی سلیمی افسانه شرق

استاد علی سلیمی افسانه شرق – آهنگساز بزرگ شرق