استاد پیشکسوت آواز و ردیف های آوازی ایران

نصرالله ناصح پور، استاد پیشکسوت آواز و ردیف های آوازی ایران