بنا به درخواست دوستان معنی شعر را به فارسی در زیر نوشتم. ولی هیچ موقع احساسی و درکی که در خواندن شعر به زبان اصلی به شخص دست می دهد در ترجمه آن نیست و فقط برای اینکه اطاعتامر کرده باشم اقدام به این کار کردم والا اگر بخواهیم  شعر را از زبان اصلی به زبان دوم برگردانیم هر مصراع آن به اندازه یک دفتر حرف برای گفتن دارد.

ای دل بو خلقه دردیوی اظهار ایله مه

(ای دل برای این جماعت  مشکل خود را بازگو نکن)

دردون خدای قادره ده،عار ایله مه

(مشکل خود را به خدا بگو و احساس حقارت نکن)

یا دردیوی خدایه ده،ال چک بو خلقدن

(یا مشکل خودت را به خدا بگو از این مردم دست بردار)

یا خلقه ده،خدا ادین اقرار ایله مه

(یا به مردم بگو و اسم خدا را به زبان نیاور)

قوم و قبیله دن داهی بو دردیوه علاج

(دوست و آشنا برای  دردت علاجی)

ائتمزله،بی جهت ئوزیوی خوار ایله مه

(نمی کنند الکی خودت را پیش آنها خوار نکن)

اولار کی ادعای رفاقت ایدر سنه

(آنهای که ادعای دوستی و رفاقت با تو را دارند)

خوابیده دشمنوندولر،بیدار ایله مه

(دشمن های خوابیده تو هستند بیدارشان نکن)

اود دوتسا یانسا خرمن صبرون دایان گلن

(اگر خرمن صبرت آتش گرفت و سوخت باز صبرکن)

یانسین،اماندی خلقی خبردار ایله مه

(تا بسوزد و تمام شود اما مردم را خبر نکن)

الله همیشه محرم اسرار دور سنه

(خداوند همیشه محرم اسرار تو هست)

هرگز بو خلقی محرم اسرار ایله مه

(هرگز این مردم را محرم اسرار خود مکن)

ای دل،یامان گونون بیلیسن عمری آز اولار

(دل من  می دونی روز های سختی زود گذر هستند)

ای خونجگر چوخ اه شرر بار ایله مه

(ای دل خون شده زیاد آه و ناله نکن)

هر ناکسین یئمه چورگین،چکمه مننتین

(نان هر ناکس را نخور و منتش را نکش)

وجدانی بورجلی،خلقی طلبکار ایله مه

(وجدان خود را بدهکار مردم زیاده خواه نکن)