بابا صفری

بابا صفری

بابا صفری (۱۲۹۹ خورشیدی دراردبیل-۱۳۸۲) مولف و تاریخ‌نگار ایرانی بود. کتاب اردبیل درگذرگاه تاریخ از اوست.
درسال۱۲۹۹ خورشیدی در شهر اردبیل به دنیاآمد. تحصیلات ابتدایی و دوره اول دبیرستان را در زادگاه خود اردبیل و دوره دوم را در تبریز گذراند. تحصیلات عالی ایشان دررشته قضایی دردانشکده حقوق و در رشته فلسفه و روانشناسی و علوم تربیتی دردانشسرای عالی تهران صورت پذیرفت و دوره کارشناسی ارشد علوم اداری را در شعبه دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در دانشگاه تهران طی کرد.

دوران تحصیل
شادروان باباصفری علاوه برتحصیلات فوق باشرکت دردوره‌های مدیریت عالی وروش‌های اداری اصل۴سابق آمریکا در ایران نیزموفق باخذ شهادتنامه رسمی گشت. مدتی نیز از طرف دولت مامور مطالعات تربیتی و اداری در ایتالیا بود و به کسب مدال علمی نایل گشت.

دوران سیاسی
خدمات دولتی بابا صفری در شهریور ۱۳۱۸ خورشیدی با دبیری دبیرستان پوراندوخت اردبیل آغازگشت. سپس به معاونت اداره فرهنگ اردبیل وریاست دبیرستان درتهران وریاست ادارات داخلی وزارت فرهنگ ادامه یافت و هفده سال آخر خدمات او با سمت معاونت و مشاور عالی درسازمان حج و اوقاف سپری شد. در دوران حکومت ملی دکتر مصدق ایشان به سمت شهردار اردبیل انتخاب شد و شهرداری فعال خدمتگزاری را پایه ریزی کرد. با پیش آمدن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ امکان بیش از ۹ ماه خدمت در این مقام برای وی میسر نگردید. صفری در اردیبهشت ۱۳۵۷ به تقاضای خویش بازنشسته شد. سرانجام در سحرگاه روزدوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۸۲ به علت عارضه قلبی و کلیوی در بیمارستانی در شهر استکهلم سوئد درگدشت و پیکرش بنا به وصیت نامه خویش پس از انتقال به ایران درزادگاهش اردبیل به خاک سپرده شد.

باباصفری

باباصفری

کتاب‌شناسی
تالیفات ایشان عبارتند از:۱-شانزده جلد کتاب تاریخ وجفرافیا وعلوم اجتماعی جهت تدریس درکلاسهای دبیرستان‌ها به همراهی سه تن از دبیران تهران۲-کتاب یک قرن تقویم تطبیقی مشتمل بر تطبیق روزها، ماه‌ها و سالهای شمسی وقمری و میلادی از سال ۱۲۵۵ الی ۱۳۵۵ خورشیدی۳-سه جلد کتاب تاریخ اردبیل با عنوان «اردبیل درگذرگاه تاریخ»که درمحافل علمی به عنوان کتاب مرجع برای اردبیل شناخته شده‌است۴-یک جلد کتاب جغرافیای ممالک اسلامی، که به انگلیسی ترجمه و در سطح بین المللی منتشر و مورد استفاده قرار گرفت.۵-کتاب چاپ نشده‌ای تحت عنوان «دشتی و رشدی» درنقد کتاب «بیست و سه سال» علی دشتی۶-جلد چهارم کتاب اردبیل درگذرگاه تاریخ که هنوز موجبات چاپ آن فراهم نگردیده‌است.۷-کتاب «کتابی با مفاهیم ظاهر ایات قرآن مجید» که چاپ اول آن در اروپا و چاپ دوم آن در اردبیل منتشرگردید.