بستن کمر عروس

بستن کمر عروس

یکی از مراسمهای تقریبا رایج بستن کمر عروس است. این مراسم در شبی که عروس از خانه پدر به خانه داماد می رود اجرا می شود . به این صورت که برادر کوچکتر داماد یا یکی از اقوام نزدیک داماد شالی را که معمولاً رنگ قرمز دارد به دور کمر عروس گره می زند ، در هنگام بستن کمر عروس این شعر خوانده می شود :

آنام باجیم  قیز گلین                       الی ایاغی دوز گلین

یئدی اوغلان ایسته ره م                   سون بئشیگین قیز گلین

بعد در وسط اتاقی که عروس و داماد نشسته اند یک جلد قرآن و یک کاسه آب می گذارند پدر عروس دست عروس و عروس دست داماد را گرفته و سه دور، دور قرآن و کاسه آب می چرخند سپس برای عروس و داماد آروز میکنند که خداوند هفت پسر و یک دختر به آنها عطا نماید . بعد از این مراسم عروس داماد از خانه پدر عروس خارج شده و سوار ماشین عروس می شوند معمولاً ماشین عروس به طرف مراکز تفریحی حرکت می کند یکی دو ساعتی در سطح شهر دور می زنند و برمی گرددند به خانه داماد  هنگام ورود به خانه داماد اول کل مهمانها وارد خانه می شوند بعد از مهمان ها عروس و داماد ، دختران و زنان فامیل شروع به رقص می کنند و ساعتی را به جشن خود ادامه می دهند و مراسم تمام می شود .