تاریخ هنر عکاسی در اردبیل

تاریخ هنر عکاسی در اردبیل

با شروع عکاسی در ایران،در اردبیل نیز فعالیتهای چشمگیری آغاز شد ومردان هنرمنددر بارور کردن این هنر وصنعت فداکاریها کردند که با نهایت تاسف امروزه نام بیشتر آنها فراموش گشته اند.قسمت اعظم عکسهایی که بجا گذاشته اند ارزش تاریخی دارد ودر شناساندن تاریخ اردبیل نقش بسزایی داشته است.تاریخ پیدایش عکاسی در اردبیل بدرستی مشخص نیست ولی در میان ساکنان شهر شخصی بنام چالیک اولین عکاس شهر بوده است .ولی آنچه مسلم است شخصی به اسم علی خان والی قبل از دیگران در به تصویر کشیدن فضاهای اردبیل نقش داشته است.اردبیل سابقه عکاسی دیرینی داردوظهور عکاسی در آن به زمان ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۷ ه.ق باز میگردد.

پرویز سپهری-عکاس قدیمی(1282-1349 شمسی)

پرویز سپهری-عکاس قدیمی(۱۲۸۲-۱۳۴۹ شمسی)