جمعه‌مسجد اردبیل مسجدی در شهر اردبیل در شمال غربی ایران است

جمعه‌مسجد اردبیل مسجدی در شهر اردبیل در شمال غربی ایران است