دریاچه گردشگری شورابیل در شهر اردبیل

دریاچه گردشگری شورابیل در شهر اردبیل