دانشیارگروه آموزشی فرهنگ وزبانهای باستانی ،متولد سال ۱۳۴۵ مشکین شهر ،تحصیلات ابتدایی را در دبستان تربیت به پایان رسانده و دیپلم خود را در سال ۱۳۶۳ از دبیرستان طالقانی اخذ کرده‌اند . ایشان مدرک کارشناسی در رشته  ادبیات فارسی  را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه  تبریز دریافت نموده اند و در سال   ۱۳۷۷ مدرک دکتری در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی را از دانشگاه تهران با موفقیت اخذ کرده اند و از سال۱۳۷۷ بعنوان عضو هیات علمی در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات فارسی وزبانهای خارجی مشغول خدمت شده‌اند.عنوان پایاننامه:

الف – کارشناسی ارشد : بررسی تیشتر یشت

ب- دکتری: بررسی فروردین یشت

فعالیتهای آموزشی:

تحصیلات تکمیلی: دروس تخصصی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

فعالیتهای پژوهشی:

تعداد مقاله های منتشر شده :                            ۱۰  مورد

تعداد مقاله های ارایه شده در کنفرانسها:                ۳ مورد

تعداد کتابهای تالیف شده :                                ۲ مورد

تعداد پایاننامه های کارشناسی ارشد:                    ۸ مورد

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب:                        ۱ مورد

سمتهای اجرایی :

قبلی: معاون آموزشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی – مدیر گروه رشته فرهنگ وزبانهای باستانی

فعلی: رئیس دانشکده ادبیات فارسی وز بانهای خارجی