رفیق تو را کی برد؟ یُولداش سَنی کیم آپاردی

رفیق تو را کی برد؟ یُولداش سَنی کیم آپاردی