روستای گلستان - غار و دژ نظامی زیر زمینی

روستای گلستان – غار و دژ نظامی زیر زمینی