ندیس شهید سرلشگر خلبان غفور جدی در اردبیل

ندیس شهید سرلشگر خلبان غفور جدی در اردبیل