سرتیپ خلبان شهید غفور جدی‏

سرتیپ خلبان شهید غفور جدی‏