منطقه باستانی معروف به شهر یری

منطقه باستانی معروف به شهر یری