خانه رضازاده: در محله اوچ دکان یکی از محلات ششگانه و قدیمی اردبیل

خانه رضازاده: در محله اوچ دکان یکی از محلات ششگانه و قدیمی اردبیل