حاج سلیم موذن زاده

 نوحه شماره ۱ ۳٫۸۴ ۵۴۶۳ ۳۶۳۴  
 نوحه شماره ۲ ۵٫۰۴ ۲۲۹۳ ۱۲۴۳  
 نوحه شماره ۳ ۳٫۳۴ ۱۶۳۰ ۱۰۱۹  
 نوحه شماره ۴ ۲٫۴۹ ۱۴۱۹ ۹۳۱  
 نوحه شماره ۵ ۲٫۷ ۱۳۴۶ ۸۷۰  
 نوحه شماره ۶ ۲٫۶۴ ۱۳۳۳ ۸۲۸  
 نوحه شماره ۷ ۴٫۴ ۱۸۷۵ ۱۳۴۰  
 نوحه شماره ۸ ۳٫۲۷ ۱۱۷۳ ۹۲۵  
 نوحه شماره ۹ ۲٫۹۴ ۱۴۵۹ ۱۰۵۷  
 نوحه شماره ۱۰ ۳٫۶۷ ۹۶۶ ۸۳۲  
 نوحه شماره ۱۱ ۳٫۶ ۱۲۲۱ ۷۳۸  
 نوحه شماره ۱۲ ۳٫۷۷ ۸۸۲ ۷۲۲  
 نوحه شماره ۱۳ ۳٫۶۸ ۸۴۴ ۷۰۵  
 نوحه شماره ۱۴ ۳٫۴۵ ۸۵۲ ۶۸۰  
 نوحه شماره ۱۵ ۶٫۲۱ ۷۳۸ ۴۷۱  
 نوحه شماره ۱۶ ۲٫۵۱ ۸۱۴ ۵۵۴  
 نوحه شماره ۱۷ ۲٫۷۳ ۷۹۵ ۵۹۹  
 نوحه شماره ۱۸ ۴٫۸ ۱۳۱۷ ۱۳۴۵  
 نوحه شماره ۱۹ ۲٫۳۶ ۶۶۰ ۵۰۷  
 نوحه شماره ۲۰ ۴٫۴۶ ۸۲۱ ۸۴۴  
 نوحه شماره ۲۱ ۷٫۳۱ ۹۲۴ ۷۰۹  
 نوحه شماره ۲۲ ۲٫۹۷ ۷۵۴ ۵۰۳  
 نوحه شماره ۲۳ ۴٫۴۸ ۷۷۱ ۵۰۵  
 نوحه شماره ۲۴ ۴٫۹۵ ۹۳۹ ۹۹۲  
 نوحه شماره ۲۵ ۵٫۰۳ ۸۰۶ ۴۹۱  
 نوحه شماره ۲۶ – زینب زینب کنز حیا ۵ ۴۸۸۷ ۳۳۷۵  
 نوحه شماره ۲۷ ۴٫۳۲ ۱۱۵۶ ۵۸۹  
 نوحه شماره ۲۸ ۲٫۱۸ ۸۴۳ ۴۸۹  
 نوحه شماره ۲۹ ۲٫۶۷ ۷۶۲ ۴۳۹  
 نوحه شماره ۳۰ ۱٫۶۶ ۸۵۶ ۷۳۱  
 نوحه شماره ۳۱ ۰٫۹۷ ۱۲۸۸ ۹۲۷

حاج محمدباقر منصوری

 انا مظلوم حسین ۵٫۳۱ ۸۱۵ ۴۶۶  
 ای باشی ۵٫۳۹ ۵۰۶ ۲۶۰  
 ای غملریمون ۲٫۲۳ ۴۱۵ ۲۲۱  
 آتدان یره چون دوشدی ۳٫۴۵ ۶۳۵ ۱۸۳  
 خسته جان بالام لای لای ۵٫۴۳ ۸۲۲ ۲۸۷  
 دییب اخ سو مشکیمه ۳٫۵۹ ۷۳۵ ۲۳۳  
 رقیه شامیدن ۶٫۶۷ ۱۹۰ ۵۳  
 روضه حضرت ام البنین (س) ۱۲٫۷۵ ۲۰۵ ۴۸  
 روضه امام حسین (ع) ۸٫۴ ۲۰۷ ۵۴  
 روضه حضرت زهرا (س) ۶٫۶۴ ۱۴۳ ۴۳  
 روضه حضرت رقیه (س) ۷٫۰۵ ۱۳۱ ۳۸  
 روضه حضرت رقیه (س) ۸٫۶۱ ۱۱۵ ۳۹  
 روضه حضرت رقیه (س) ۱۱٫۱۹ ۱۱۰ ۳۹  
 روضه حضرت زینب (س) ۷٫۱۸ ۱۲۷ ۳۹  
 روضه حضرت زینب (س) ۹٫۳۳ ۴۷۵ ۴۵  
 روضه حضرت علی اکبر (ع) ۶٫۵ ۱۲۵ ۳۷  
 زینبیم نهر فرات ۵٫۵۵ ۷۱۷ ۶۴  
 شعرخوانی حضرت زینب (س) ۸٫۷۱ ۹۵ ۴۱  
 عباسی دی خیمه ده ۲٫۹۵ ۲۱۷ ۵۳  
 کربلا بازار ۷٫۴۲ ۱۳۱ ۴۸  
 یخلمشام مقتله ۷٫۶۸ ۳۶۶ ۵۵

منبع :ذاکرین