محرم

. سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

اجرا حجم
۱ در راه شام ۱ ۷۱۷٫۹۱ KB
۲ در راه شام ۲ ۷۵۶٫۵۸ KB
۳ در راه شام ۳ ۲٫۳۶ MB
۴ در راه شام ۴ ۱٫۰۴ MB
۵ در راه شام ۵ ۱٫۹۷ MB
۶ در راه شام ۶ ۱٫۲۵ MB
۷ در راه شام ۷ ۱٫۵۱ MB
۸ در راه شام ۸ ۹۰۷٫۹۱ KB
۹ حضرت علی اصغر ۱ ۱٫۱۴ MB
۱۰ حضرت علی اصغر ۲ ۱٫۷۳ MB
۱۱ حضرت علی اصغر ۳ ۱٫۸۳ MB
۱۲ حضرت علی اصغر ۴ ۳٫۲۲ MB
۱۳ حضرت علی اصغر ۵ ۱٫۶۰ MB
۱۴ حضرت علی اصغر ۶ ۱٫۵۲ MB
۱۵ حضرت علی اصغر ۷ ۲٫۳۲ MB
۱۶ حضرت علی اصغر ۸ ۱٫۴۴ MB
۱۷ حضرت علی اصغر ۹ ۱٫۷۸ MB
۱۸ حضرت علی اصغر ۱۰ ۱٫۸۹ MB
۱۹ عاشورا ۱ ۲٫۶۱ MB
۲۰ عاشورا ۲ ۱٫۵۵ MB
۲۱ عاشورا ۳ ۲٫۴۴ MB
۲۲ عاشورا ۴ ۱٫۸۶ MB
۲۳ عاشورا ۵ ۱٫۴۶ MB
۲۴ عاشورا ۶ ۲٫۶۸ MB
۲۵ عاشورا ۷ ۳٫۳۸ MB
۲۶ عاشورا ۸ ۳٫۳۸ MB
۲۷ عاشورا ۹ ۱٫۹۵ MB
۲۸ عاشورا ۱۰ ۲٫۲۴ MB
۲۹ عاشورا ۱۱ ۱٫۶۷ MB
۳۰ عاشورا ۱۲ ۱٫۸۱ MB

منبع سایت شهید آوینی

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

اجرا حجم
۱ در راه شام ۱ ۷۱۷٫۹۱ KB
۲ در راه شام ۲ ۷۵۶٫۵۸ KB
۳ در راه شام ۳ ۲٫۳۶ MB
۴ در راه شام ۴ ۱٫۰۴ MB
۵ در راه شام ۵ ۱٫۹۷ MB
۶ در راه شام ۶ ۱٫۲۵ MB
۷ در راه شام ۷ ۱٫۵۱ MB
۸ در راه شام ۸ ۹۰۷٫۹۱ KB
۹ حضرت علی اصغر ۱ ۱٫۱۴ MB
۱۰ حضرت علی اصغر ۲ ۱٫۷۳ MB
۱۱ حضرت علی اصغر ۳ ۱٫۸۳ MB
۱۲ حضرت علی اصغر ۴ ۳٫۲۲ MB
۱۳ حضرت علی اصغر ۵ ۱٫۶۰ MB
۱۴ حضرت علی اصغر ۶ ۱٫۵۲ MB
۱۵ حضرت علی اصغر ۷ ۲٫۳۲ MB
۱۶ حضرت علی اصغر ۸ ۱٫۴۴ MB
۱۷ حضرت علی اصغر ۹ ۱٫۷۸ MB
۱۸ حضرت علی اصغر ۱۰ ۱٫۸۹ MB
۱۹ عاشورا ۱ ۲٫۶۱ MB
۲۰ عاشورا ۲ ۱٫۵۵ MB
۲۱ عاشورا ۳ ۲٫۴۴ MB
۲۲ عاشورا ۴ ۱٫۸۶ MB
۲۳ عاشورا ۵ ۱٫۴۶ MB
۲۴ عاشورا ۶ ۲٫۶۸ MB
۲۵ عاشورا ۷ ۳٫۳۸ MB
۲۶ عاشورا ۸ ۳٫۳۸ MB
۲۷ عاشورا ۹ ۱٫۹۵ MB
۲۸ عاشورا ۱۰ ۲٫۲۴ MB
۲۹ عاشورا ۱۱ ۱٫۶۷ MB
۳۰ عاشورا ۱۲ ۱٫۸۱ MB
۳۱ عاشورا ۱۳ ۵٫۶۱ MB
۳۲ عاشورا ۱۴ ۵۱۹٫۷۵ KB
۳۳ حضرت علی اصغر ۱ ۲٫۲۴ MB
۳۴ حضرت علی اصغر ۲ ۲٫۸۵ MB
۳۵ حضرت علی اصغر ۳ ۱٫۷۹ MB
۳۶ حضرت علی اصغر ۴ ۱٫۷۷ MB
۳۷ حضرت علی اصغر ۵ ۱٫۴۴ MB
۳۸ حضرت علی اصغر ۶ ۲٫۳۹ MB
۳۹ حضرت علی اصغر ۷ ۳٫۰۰ MB
۴۰ حضرت علی اصغر ۸ ۲٫۱۹ MB
۴۱ حضرت قاسم بن الحسن ۱ ۱٫۹۹ MB
۴۲ حضرت قاسم بن الحسن ۲ – فارسی ۱٫۵۶ MB
۴۳ حضرت قاسم بن الحسن ۳ ۱٫۱۷ MB
۴۴ حضرت قاسم بن الحسن ۴ ۱٫۹۸ MB
۴۵ حضرت قاسم بن الحسن ۵ ۲٫۴۶ MB
۴۶ حضرت قاسم بن الحسن ۶ ۲٫۴۲ MB
۴۷ حضرت قاسم بن الحسن ۷ ۱٫۷۲ MB
۴۸ حضرت قاسم بن الحسن ۸ ۲٫۲۶ MB
۴۹ حضرت قاسم بن الحسن ۹ ۲٫۸۶ MB
۵۰ حضرت زینب ۱ – فارسی ۲٫۵۴ MB
۵۱ حضرت زینب ۲ ۲٫۵۰ MB
۵۲ حضرت زینب ۳ ۲٫۳۳ MB
۵۳ حضرت زینب ۴ ۳٫۳۶ MB
۵۴ حضرت زینب ۵ ۱٫۱۸ MB
۵۵ حضرت زینب ۶ ۲٫۳۲ MB
۵۶ حضرت زینب ۷ ۴٫۱۷ MB
۵۷ حضرت زینب ۸ ۳٫۰۳ MB
۵۸ حضرت زینب ۹ ۲٫۳۵ MB
۵۹ حضرت زینب ۱۰ ۱٫۳۴ MB
۶۰ وداع ۱ – فارسی ۱٫۱۹ MB
۶۱ وداع ۲ – فارسی ۴۹۳٫۳۲ KB
۶۲ وداع ۳ ۲٫۲۹ MB
۶۳ وداع ۴ ۱,۰۰۹٫۱۴ KB
۶۴ وداع ۵ ۹۲۴٫۷۵ KB
۶۵ وداع ۶ ۱٫۰۷ MB
۶۶ وداع ۷ ۱٫۱۰ MB
۶۷ وداع ۸ ۷۹۲٫۵۰ KB
۶۸ حضرت علی اکبر ۱ – عربی ۹۵۴٫۰۳ KB
۶۹ حضرت علی اکبر ۲ – فارسی ۱٫۱۱ MB
۷۰ حضرت علی اکبر ۳ ۱٫۲۵ MB
۷۱ حضرت علی اکبر ۴ ۹۱۵٫۰۵ KB
۷۲ حضرت علی اکبر ۵ ۶۳۱٫۹۹ KB
۷۳ حضرت علی اکبر ۶ ۱٫۲۶ MB
۷۴ حضرت علی اکبر ۷ ۱٫۰۳ MB
۷۵ حضرت علی اکبر ۸ ۳۰۸٫۴۲ KB
۷۶ حضرت علی اکبر ۹ ۱٫۵۴ MB
۷۷ حضرت علی اکبر ۱۰ ۲٫۳۶ MB
۷۸ حضرت عباس ۱ ۴٫۰۳ MB
۷۹ حضرت عباس ۲ ۱٫۳۸ MB
۸۰ حضرت عباس ۳ ۱٫۴۹ MB
۸۱ حضرت عباس ۴ ۲٫۰۶ MB
۸۲ حضرت عباس ۵ ۶۳۹٫۹۵ KB
۸۳ حضرت عباس ۶ ۷۴۸٫۹۳ KB
۸۴ حضرت عباس ۷ ۱٫۱۲ MB
۸۵ حضرت عباس ۸ ۶۸۹٫۷۵ KB
۸۶ حضرت رقیه ۱ ۳۷۹٫۸۵ KB
۸۷ حضرت رقیه ۲ ۱٫۲۲ MB
۸۸ حضرت رقیه ۳ ۱٫۴۱ MB
۸۹ حضرت رقیه ۴ ۶۷۷٫۲۰ KB
۹۰ حضرت رقیه ۵ ۲٫۱۲ MB
۹۱ حضرت رقیه ۶ ۲٫۲۴ MB
۹۲ حضرت رقیه ۷ ۵۴۲٫۵۰ KB
۹۳ حضرت رقیه ۸ ۱٫۷۲ MB
۹۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱ ۱٫۸۷ MB
۹۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲ ۹۶۳٫۴۲ KB
۹۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳ ۹۷۹٫۹۵ KB
۹۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴ ۹۷۷٫۵۰ KB
۹۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵ ۱٫۴۲ MB
۹۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۶ ۷۷۲٫۲۰ KB
۱۰۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۷ ۲٫۱۷ MB
۱۰۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۸ ۵۹۱٫۶۹ KB
۱۰۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۹ ۳٫۲۰ MB
۱۰۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۰ ۶۲۰٫۶۷ KB
۱۰۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۱ ۱٫۵۹ MB
۱۰۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۲ ۸۴۱٫۲۸ KB
۱۰۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۳ ۱٫۶۶ MB
۱۰۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۴ ۱٫۲۰ MB
۱۰۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۵ ۱٫۵۸ MB
۱۰۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۶ ۱٫۷۳ MB
۱۱۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۷ ۱٫۸۳ MB
۱۱۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۸ ۲٫۱۵ MB
۱۱۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۹ ۱٫۲۰ MB
۱۱۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۰ ۲٫۵۵ MB
۱۱۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۱ ۱٫۶۵ MB
۱۱۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۲ ۵۴۲٫۸۱ KB
۱۱۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۳ ۱٫۸۳ MB
۱۱۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۴ ۱٫۸۹ MB
۱۱۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۵ ۱٫۱۳ MB
۱۱۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۶ ۲٫۳۷ MB
۱۲۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۷ ۱٫۱۳ MB
۱۲۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۸ ۳٫۰۳ MB
۱۲۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۹ ۱٫۴۰ MB
۱۲۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۰ ۲٫۱۴ MB
۱۲۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۱ ۱٫۴۲ MB
۱۲۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۲ ۱٫۸۳ MB
۱۲۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۳ ۲٫۴۳ MB
۱۲۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۴ ۱٫۴۱ MB
۱۲۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۵ ۱٫۲۷ MB
۱۲۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۶ ۱٫۱۰ MB
۱۳۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۷ ۹۰۳٫۶۳ KB
۱۳۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۸ ۱٫۰۱ MB
۱۳۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۹ ۱,۰۲۳٫۴۲ KB
۱۳۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۰ ۱٫۱۰ MB
۱۳۴ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۱ ۲٫۴۲ MB
۱۳۵ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۲ ۲٫۱۴ MB
۱۳۶ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۳ ۲٫۴۹ MB
۱۳۷ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۴ ۱٫۷۴ MB
۱۳۸ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۵ ۵٫۷۷ MB
۱۳۹ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۶ ۴٫۸۵ MB
۱۴۰ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۷ ۳٫۰۴ MB
۱۴۱ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۸ ۱٫۶۳ MB
۱۴۲ گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۹ ۳٫۳۲ MB
۱۴۳ گلچین سینه زنی های قدیمی ۵۰ ۱٫۶۹ MB

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.