پروفسور رسول  خدابخش

پروفسور رسول خدابخش

در سال۱۳۲۵ در اردبیل متولد گردید.تحصیلات مقدماتی را در اردبیل گذراند.جهت ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی در رشته فیزیک دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شد.پس از اتمام دوره لیسانس درسال ۱۳۵۶در دانشگاه بیرمنگام انگلستان در رشته فیزیک و تکنولوژی نیروگاههای هسته‌ای فارغ التحصیل گردید.در سال ۱۳۵۹ در رشته فیزیک نوترون از همان دانشگاه فارغ گردید.در سال ۱۳۷۰ موفق به دریافت مدرک مطالعاتی فیزیک از دانشگاه نیوساس ولز استرالیا گردید.او در ۱۹ دی ۱۳۸۹ همسر و پسرش را در حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ در ارومیه از دست داد.

زمینه های تحقیقاتی
سوختهای پیشرفته برای نیروگاههای همجوشی
اثر تشعشعات از جمله نوترونها بر خواص مواد
مخازن سوختهای هیدروژنی برای خودروها
مواد برای قلب نیروگاههای شکافتی

۱ـ فعالیتهای آموزشی :

تدریس دروس کارشناسی : فیزیک جدید ـ فیزیک هسته ای ـ فیزیک راکتور ـ آشکارساز هسته ای ـ زیست شناسی پرتوی.
تدریس دروس کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : راکتور پیشرفته ـ هسته ای پیشرفته ـ همجوشی و گداخت هسته ای.
تدریس دروس دکتری : هسته ای پیشرفته – فیزیک نوترون های کند.

۲ـ فعالیتهای پژوهشی :

عنوان پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد بصورت MS.C و حضور در کلاسها و امتحان کتبی همراه با پروژه عملی سه ماهه در خصوص پراکندگی نوترونهای کند از مواد .
عنوان پایان نامه در مقطع دکتری : بررسی تئوری و تجربی پراکندگی نوترونهای کند از آلیاژهای هیدروژندار .

۱ـ۲) تعداد و اطلاعات کامل مقالات منتشره در نشریات خارجی :

۱٫ Ross , D.K. , Martin , P.F. , Oates , W.A. and Khoda – Bakhsh , R. ; Inelastic Neutron scattering Measurements of optical Vibration Frequency Distributions in Hydrogen-Metal systems ; Z.Phys.chem.230(1979)221 .

۲٫ Khoda-Bakhsh , R.;Hydrogen site Occupation in the … by Inelastic Neutron Scattering ; J.Phys.F.Met.Phys.12(1982)15.

۳٫ Khoda-Bakhsh, R., et al., 18th AINSE Plasma Physics Conference, Lucas Heights. Australia , 1991., R.Stores ISSN 0812 3357, P.39.

۴٫ Khoda-Bakhsh , R.,et al.; Advanced Fusion Fuel for inertial confinement Fusion; Fusion Technology.22(1992)50.

۵٫ Stening ,R.J. ,Khoda-Bakhsh , R.et al.; Volume Ignition . ; Laser Interaction and Related Plasma Phenomena , Vol.10,Miley , G.H. and Hora,H.,Eds., Plenum press .New York (1992) 347 .

۶٫ Khoda-Bakhsh , R.,Hora,H. and Miley,G.H.; Effect of D-D Reactions on the Volume Ignition of Laser -Driven D-3He Fusion Pellets; Fusion Technology,24 ( 1993 ) 28 .

۷٫ Khoda-Bakhsh , R.;Volume Ignition of DT micro spheres; Nucl. Instrum.Methods Phys.Res.,A330(1993) 268.

۸٫ Pieruschka, P.,Cicchitelli,L.and Khoda-Bakhsh, R.;Volume ignition of inertial confinement fusion of deuterium-helium(3) and hydrogen-boron(11) clean fusion fuel ; Laser and Particle Beams , Vol.10(1992) 145.

۹٫ Boreham,B.W. ,Waller ,J.W. , Hora , H.,Khoda-Bakhsh ,R. and Rowlands,T.;Application of dense plasma beams to the development of a high-efficiency lateral injection laser amplifier ; Laser and Particle Beams , Vol 11 ( 1993) 443 .

۱۰٫ Aydin, M.,Cicchitelli,L.,Hora,H.,Khoda-Bakhsh, R. , etal. ; Reasons that Laser Fusion Provides A Physics Solution for clean Energy production which is less Expensive Than light water Reactors ; American Institute of Physics , New york ,(1991)3.

۱۱٫ Hora,H., Cicchitelli , L. , Khoda-Bakhsh ,R.,et al.; High Power Laser Amplifier of High Efficiency with lateral ingection of Dense Plasma Beams.; Drivers for Inertial Confinement Fusion . IAEA , Vol 2 ( 1991 ) 888 .

۱۲٫ Khoda-Bakhsh,”Laser Interaction and Related Plasma Phenomena” , AIP press , Am.Inst.Phys.,New York (1996)289.

۱۳٫ Amniat-Talab ,M ; Khoda-Bakhsh,R; Guerin,S ; Quantum state engineering in a cavity by Stark chirped rapid adiabatic passage; ELSEVIER Physics Letters A 359 ( 2006) 366-372.

۱۴٫ R.Khoda-Bakhsh, A. Soltanian, M. Amniat-Talab; Volume ignition of 3He Pellets; Nucl. Instr. And Meth. A 581 (2007) 839.

۱۵٫ R.Khoda-Bakhsh, S. Behnia, O. Jahanbash, Stability analysis in nuclear reactor using Lyapunov exponent, Annals of Nuclear Energy, ANUCENE-D-07-00154R2, 35(2008) 1370-1372.

۱۶٫ S.Shojaei, R.Khoda-bakhsh, S.Sedg; The influence of neutron irradiation on the critical temperature and normal phase resistance of high temperature superconductors; Springer, J Supercond Nov Mag (2008) 21:387-390.

۲ـ۲) تعداد و اطلاعات کامل مقالات منتشره در نشریات داخلی :

۱٫ Khoda-Bakhsh ; Volume Ignition OF DT , International J. of Eng. IUST.Vol.4,no.1a (1993)45 .

۲٫ Khoda-Bakhsh ,R.; Effect of Fusion Reaction products .;J.Sci . I.R.Iran , Vol .8(1997)275.

۳٫ Khoda-Bakhsh , R.;Deuterium-Tritium Fusion with Different Tritium Content ; International J. of Eng. IUST. Vol. 13 , no 5( 2002 ) 31 .

۴٫ Agh Naser ; R.Khodabakhsh; Effect of Gamma anad Beta Irradiation on Improving Reproving Reproductive Activities of Artemia from Lake Urmia; 2nd Int.Conf.on Nuclear Sci. and Tech.in Iran April 27-30(2004)84.

۵٫ M Amniat-Talab, H Sedghi and R Khoda-Bakhsh ; Quantum averaging and resonances: tow-level atom in a one-model classical laser field. Iranian Journal of Physics Research, Vol. 7,No, 2, 2007.
۶٫ R. Kiyantajh; R.Khodabakhsh; R.Sedighi; Coating Radioactive Nikel with MOCVD Process(to designing and Structure of nuclear battery) دومین همایش تخصصی فیزیک ۱۳۸۶٫

۷٫ رسول خدابخش :” محاسبه بهره انرزی جوش و گداخت سوخت پیشرفته هیدرو‍ژن بور با استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی” JSIAU مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی – شماره ۵۹ ، بهار ۱۳۸۵ .
۸٫ رسول خدابخش ، امین سلطانیان ” بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت ۳He ” J. of Nuclear Sci. and Tech. 41 (2007)

۳-۲) تعداد و اطلاعات کامل مقالات منتشره در سمینار های داخلی:

۱ـ رسول خدابخش « تعییـن فاکتور دمائی دبای ـ ولر ( D.W.F ) هیدروژن در Pd و آلیاژ Pd/Ag » مجموعـــــه مقاله های کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران . جلد اول ، اسفند ماه ۱۳۶۴ صفحه ۴۳٫

۲ـ رسول خدابخش « محاسبـــه گداخت حجمی جوش هسته ای با لیـــزر برای سوخت دوتریوم ـ هلیوم » کنفرانس فیزیک شهریور ۱۳۷۱صفحه ۷٫

۳ـ رسول خدابخش « ساچمه های جوش واداشته با لیزر » دومین کنفرانس بین المللی لیزر وکاربردهـــای آن ، شهریور ۱۳۷۲ ، سازمان انرژی اتمی ایران صفحه ۱۲۹٫

۴ـ رسول خدابخش « اثر واکنشهای جانبی در شرایط جوش و گداخت با لیزر در ساچمه هــای سوختـــــــی دوتریم ـ تریتیوم و دوتریوم ـ هلیوم سه » کنفرانس فیزیک ۱۳۷۲ صفحه ۸ .

۵ ـ رسول خدابخش « افزایــــش بهره انرژی جوش و گداخت حجمی » کنفرانـــس فیزیک ۱۳۷۳ صفحه ۱۲۷٫

۶ ـ رسول خدابخش « همجوشی در میدان لختی و حل مسائل فیزیکی برای تولید انرژی تمیز در نیروگاههای همجوشی هسته ای » کنفرانس فیزیک ۱۳۷۴ صفحه ۱۸۷ .

۷ـ رسول خدابخش«مقدار تریتیم ساچمه سوختی DT درهمجوشی درمیدان لختی» کنفرانس فیزیک ۱۳۷۴ صفحه ۱۸۷٫

۸ ـ رسول خدابخش«گداخت حجمی با استفاده از مدلهای با قدرت ایستانندگی مختلف » کنفرانس فیزیک ۱۳۷۵ صفحه ۲۷۶٫

۹ـ رسول خدابخش ـ محمدرضا کولیوند « جوش دوتریم و تریتیم با درصـد مخلوطی متغیر » کنفرانس فیزیک ۱۳۷۸٫
۱۰ـ رسول خدابخش « استفاده از سوختهای پیشرفته برای جلوگیری از فاجعه از بین رفتن لایه ازن » کنفرانـــس محیط زیست خرداد ۱۳۷۸ صفحه ۲۱٫

۱۱ـ رسول خدابخش « بررسی خاک های اردبیل از نظر مواد رادیواکتیو » مجله زیتون شماره ۱۴۶ دیماه ۱۳۷۹٫

۱۲ـ رسول خدابخش ـ مجتبی جمعیتی « خــــواص ساختــــ‌اری و پاشنــــدگی فونونهـا در بلور NaCl » مجله پژوهش فیزیک ایران ۱۳۸۰ صفحه ۳۱۱٫

۱۳ـ رسول خدابخش « گداخت حجمی ساچمه های هیدروژن بور » کنفرانس فیزیک ۱۳۸۲ صفحه ۳۱٫

۱۴ـ راضیه سوری ـ رسول خدابخش « مدلی برای توضیح همجوشی سرد » در دهمین گردهمائی فیزیکدانان و متخصصین هسته ای کشور اسفند ماه ۱۳۸۲ صفحه ۱۰۷٫

۱۵ـ رسول خدابخـش « سهم انرژی هسته ای در کاهش گسیل گازهای گلخانه ای و تولید انـــرژی دراز مدت » دومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی هسته ای اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ صفحه ۸۰ .

۱۶ـ فاطمه زمانی ـ رسول خدابخش« معرفی ساچمه های … بعنوان منابع سوختی » کنفرانس هسته ای ایران اسفندماه ۱۳۸۳ بوشهر .

۱۷ـاصغر اسماعیلی ـ رسول خدابخش و حسن صدقی « اثر تابش ذرات بتا بر روی مقاومت و دمای گذار ابررسانای » کنفرانس هسته ای ایران اسفندماه ۱۳۸۳ بوشهر .

۱۸ـ شجاعی ـ حسن صدقی و رسول خدابخش « تاثیر تابش نوترون بر دمای گذار سیستم ابررسانای » هفتمین کنفرانس ماده چگال ایران بهمن ماه ۱۳۸۳٫

۱۹ ـ رسول خدابخش ، شرایط همجوشی و گداخت ساچمه های سوختی ترکیبی D-D همراه با D-T ، اسفند ماه ۸۴ ، دانشگاه فردوسی مشهد .

۲۰ـ الناز یزدانی ، صمد سبحانیان ، رسول خدابخش ،شتابدهی مستقیم به الکترونها توسط جهـش فــــــازی stochastic ( تصادفی) میدانهای لیزری ، اسفند ماه ۸۴ ، دانشگاه فردوسی مشهد .

۲۱ – رسول خدابخش « محاسبه بهره انرژی جوش و گداخت پیشرفته هیدروژن بور با استفاده از مدل حجمی محصور سازی لختی » مجله علمی پژوهشی علوم پایه ( JSIAU ) شماره ۵۹، ۱۳۸۵ صفحه ۱۳٫

۲۲- هادی گودرزی , رسول خدابخش «ناپایداری نوکلئون های دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی» کنفرانس هسته ای ایران , اسفندماه ۱۳۸۵ دانشگاه اصفهان

۲۳- خدابخش رسول « بررسی معادلات پخش نوترون با استفاده از روش المانهای محدود »کنفرانس هسته ای ایران ۱۳۸۵

۲۴- رسول خدابخش و امین سلطانیان رضائی « بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی بر شرایط همجوشی ساچمه های سوختی ۳He در مدل گداخت حجمی » کنفرانس فیزیک ایران شهریور ۱۳۸۶

۲۵- رسول خدابخش , صمد سبحانیان , هادی گودرزی, سیدشمس سجادی, سیدحسام سجادی «بررسی نظری وابستگی ایزوتوپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی » چهاردهمین کنفرانس هسته ای ایران اسفند ماه ۱۳۸۶ دانشگاه یزد.

۲۶- حامد اهری، قاسم یوسف بیگی، رسول خدابخش،.. « بررسی اثر کشندگی اشعه گاما بر Escherichia Coli (در آب های راکد) مجله علوم دامپزشکی ایران، سال چهارم، شماره۳، پائیز ۱۳۸۶، ۲۱۴-۲۰۹٫

۲۷- کیانتاژ رضا، خدابخش رسول، صدیقی بنابی رسول « لایه نشانی نیکل رادیو اکتیو به روش CVD برای ساخت باتری هسته ای » دومین همایش تخصصی فیزیک ۱۳۸۶٫

۲۸- خدابخش رسول، صمد سبحانیان، صدیقی بنابی رسول ، یگانه میکائیل « بررسی نظری وابستگی ایزو توپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی » کنفرانس هسته ای ایران ۱۳۸۶٫

۲۹- کیانتاژ رضا، خدابخش رسول، صدیقی بنابی رسول، یگانه میکائیل « روش رسوب شیمیایی بخار برای لایه نشانی مواد رادیو اکتیو » دومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور ۳۰/۵/۸۶٫

۳۰- نجف پور حامد;صدقی حسن;خدابخش رسول « تاثیر تابش نوترون کند بر ابررسانای پایه پیسموت ( ۲۲۲۳)Bi آلایده با درصدهای ورزنی مختلف نقره » کنفرانس پیشرفت های ابررسانایی ،دانشکده فیزیک، داننشگاه صنعتی شریف ، ۹ و ۱۰ خرداد ۱۳۸۷٫

۳۱- دامادی میر محمد و خدابخش رسول « تعیین ضخامت حفاظ سربی محفظه نگهداری خشک سوختهای مصرف شده راکتورهای تحقیقاتی » کنفرانس فیزیک شهریور ۱۳۸۷٫

۳۲- سجادی سید شمس، خدابخش رسول، سبحانیان صمد « مطالعه نقش ارتعاشات سطحی هسته ها در سطح مقطع همجوشی زیر سدی » کنفرانس فیزیک شهریور ۱۳۸۷٫

۵ـ۲) تعداد و لیست کتب ترجمه شده :

۱ـ مکانیک کوانتم تألیف Paul C.W.Davies and David S.Betts چاپ دانشگاه ارومیه ۱۳۷۸ .

۶ـ۲) تعداد و زمینه راهنمائی پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای :

۱ـ محاسبه خواص ساختاری و دینامیکی بلور سال ۱۳۷۷ .
۲ـ اثر ذرات آلفا بر گداخت حجمی دوتریم ـ تریتیم سال ۱۳۷۷ .
۳ـ معرفی طراحی های مختلف ساچمه های سوختی پیشرفته و محاسبه شرایط جوش و گداخت ساچمه های هیدروژن ـ بور سال ۱۳۷۸ .
۴ـ بهره انرژی گداخت ساچمه های دوتریم ـ تریتیم سال ۱۳۷۸ .
۵ـ اثر نوترونهای حاصل از همجوشی در شرایط گداخت حجمی سال ۱۳۷۸ .
۶ـ محاسبه حالت بحرانی راکتور گرافیتی ، سال ۱۳۸۱ .
۷ـ بررسی همجوشی سرد و ارائه مدل ترکیبی برای توضیح نتایج تجربی ۱۳۸۲ .
۸- محاسبه شرایط جوش و گداخت ساچمه های سوختی بعنوان سوخت بدون آلاینده برای نیروگاههای همجوشی فروردین ۱۳۸۴ .
۹ـ اثر تابش نوترونها بر تغییر خواص الکتریکی و ابر رسانائی ـ فروردین ۱۳۸۴ .
۱۰- اثر تابش اشعه بر تغییر خواص ابرسانائی ـ اردیبهشت ۱۳۸۴ .
۱۱- شتابدهی مستقیم الکترون با جهش های اتفاقی فاز میدان لیزری خرداد ۱۳۸۵ .
۱۲- Spain Polarization Effects on 3He File Pellets ( March 2007 )
۱۳- محاسبه حالات بهرانی یک راکتور حرارتی با استفاده از روش المانهای محدود – شهریور۱۳۸۶٫
۱۴- واپاشی نوترونی در میدان مغناطیسی خارجی متغییر با تقارن استوانه ای – بهمن ۱۳۸۶ .
۱۵- بررسی پدیده رادیولیز آب ((Water Radiolysis با استفاده از تابش پرتو گاما و تاثیر آن بر سیستم خنک کننده راکتورها – مرداد ۱۳۸۷٫
۱۶- محاسبه تابع تحریک و توزیع سدی واکنش همجوشی – شهریور ۱۳۸۷٫
۱۷- ایجاد گیت کوانتومی بک کوبیتی به روش f-STIRAP – بهمن ۱۳۸۷٫

۳) تعداد و زمینه های طرحهای تحقیقاتی اجرا شده و یا در دست اجرا :

۱ـ پنج سال تحقیق با نیروگاههای هسته ای DIDO و PLUTO در مرکز تحقیقات اتمی انگلیس در هارول (A.E.R.E) و مرکز تحقیقات اتمی مشترک انگلیس ـ آلمان و فرانسه با نیروگاه شاربالا در گرنابل فرانسه(ILL) از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۶۰ پروژه SRC انگلیس .
۲ـ بررسی اثرات محصولات جانبی حاصل از همجوشی هسته ای و در صد ایزوتوپهای سوختی در شرایط همجوشی و گداخت ساچمه های سوختی ( پایان یافته ۱۳۷۶ ) .
۳ـ اثر تشعشعات بر روی آرتمیا دو طرح ملی ( پایان یافته۱۳۸۲ ) .
۴ـ بررسی خاکهای شورابیل اردبیل و اطراف آن از نظر مواد رادیواکتیو ( پایان یافته ۱۳۷۹ ) .
۵ـ طراحی وساخت دستگاه کامل برای ساختن هدفهای فلزی هیدروژن وایزوتــوپ هیدروژنــــــــدار برای اولین باردرکشور( پایان یافته ۱۳۸۲ ) . این دستگاه جهت مطالعه مخازن سوختهای هیدروژنی و تولید هدفهای (Target ) گازدار می باشد و نیاز کشور را از واردات هدفها بی نیاز می کند .
۶ـ اثر تابش دهی نوترونها بر خواص ابررسانائی مواد ابررسانای داغ ( پابان یافته ۱۳۸۴) .
۷ـ اثر تابش دهی بتـــــا بر خواص ابررسانائی مواد ابررسانای داغ (پابان یافته ۱۳۸۴) .

۴) زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه :

ـ سوختهای پیشرفته برای نیروگاههای همجوشی .
ـ اثر تشعشعات از جمله نوترونها بر خواص مواد .
ـ مخازن سوختهای هیدروژنی برای خودروها .
ـ مواد برای قلب نیروگاههای شکافتی .

۵) افتخارات و تقدیرنامه های دریافتی :

مقام اول شدن مقاله شماره سه در امریکا و دریافت نامه از رئیـــس انجمــــن هسـته ای و دبیرمجلـــــه Fusion Technology امریکا مبنی بر گسترش مرزهای دانش در این مقاله .
یکی از پژوهشگران نمونه دانشگاه ارومیه و استان آذربایجانغربی، سال ۱۳۸۶٫
استادنمونه بسیجی کشوری در سال ۱۳۸۶٫

۶) سمت اجرائی :

عضو هیئت ممیزه ومسئول کمیته تخصصی علوم پایه دانشگاه ارومیه ـ عضو و مسئول کمیته تخصصی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ¬ـ عضو اعضاء هیئت مؤسس انجمـــن هسته ای دانان کشور ـ عضو انجمن فیزیک ایران ـ عضو شورای فرهنگ عمومی استـان آذربایجــان غربـــــی از ده سال قبل تا حال . عضو هیات ممیزه دانشگاه امام حسین (ع) . عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران . عضو هیات تحریریه مجله علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران . رئیس منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی.

۷) سمت اجرائی در گذشته :

سرپرست دانشگاه ارومیه ـ معاون اداری و مالی ـ معاون آموزشی و دانشجوئی ـ معاون پژوهشی دانشگــــاه ـ رئیس دانشکده علوم ـ رئیس کتابخانه دانشگاه ارومیه .

۸) مرتبه علمی

استاد

۹)مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

۲۴- هادی گودرزی , رسول خدابخش «ناپایداری نوکلئون های دارای ممان مغناطیسی آنومال (AMM) در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی» کنفرانس هسته ای ایران , اسفندماه ۱۳۸۵ دانشگاه اصفهان

۲۵- رسول خدابخش , صمد سبحانیان , هادی گودرزی, سیدشمس سجادی, سیدحسام سجادی  «بررسی نظری وابستگی ایزوتوپی سطح مقطع واکنشهای همجوشی » چهاردهمین کنفرانس هسته ای ایران اسفند ماه ۱۳۸۶ دانشگاه یزد.