پل های تاریخی استان اردبیل

پل های تاریخی استان اردبیل

پل سامیان اردبیل 
پل قدیمی سامیان روی رودخانه قره سو در ۱۵ کیلومتری اردبیل در مسیر راه شوسه اردبیل – گرمی قرار دارد. پل سامیان دارای شش چشمه بوده و منسوب به دوره صفویه است. مصالح ساختمانی آن، سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها و مناره ها می باشد.این پل، نام خود را از روستای سامیان که در کنار آن قرار دارد، گرفته است. چهار میل یا مناره در چهارگوشه آن قرار دارد که برای راهنمایی مسافران در شب و در هوای نامساعد ساخته شده است
پل کلخوران اردبیل     
این پل، روی رودخانه ای که از مرکز کلخوران می گذرد واقع شده و دارای سه دهانه با پایه های سنگی و طاق و دیواره آجری است. در بعضی قسمت های آن از سنگ قبرهای قدیمی استفاده شده که با توجه به نوشته های روی آن ها، بنای این پل مربوط به دوره صفویه است
پل سید آباد (پیر مادر) اردبیل  
پل سید آباد روی رودخانه بالیقلی در اردبیل قرار دارد و منسوب به دوره صفویه است. مصالح ساختمانی آن سنگ، آجر، ملاط گچ و آهک است

پل های تاریخی استان اردبیل

پل های تاریخی استان اردبیل

   پل یعقوبیه اردبیل  
پل «یعقوبیه» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل ساخته شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفویه می باشد. مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها است
پل ابراهیم آباد اردبیل
پل «ابراهیم آباد» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل بنا شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفوی است. مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها با ملاط گچ و آهک است
پل ابراهیم آباد اردبیل 
پل «ابراهیم آباد» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل بنا شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفوی است. مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها با ملاط گچ و آهک است 

DIGITAL CAMERAپل سامیان اردبیل 
پل قدیمی سامیان روی رودخانه قره سو در ۱۵ کیلومتری اردبیل در مسیر راه شوسه اردبیل – گرمی قرار دارد. پل سامیان دارای شش چشمه بوده و منسوب به دوره صفویه است. مصالح ساختمانی آن، سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها و مناره ها می باشد.این پل، نام خود را از روستای سامیان که در کنار آن قرار دارد، گرفته است. چهار میل یا مناره در چهارگوشه آن قرار دارد که برای راهنمایی مسافران در شب و در هوای نامساعد ساخته شده است
پل کلخوران اردبیل     
این پل، روی رودخانه ای که از مرکز کلخوران می گذرد واقع شده و دارای سه دهانه با پایه های سنگی و طاق و دیواره آجری است. در بعضی قسمت های آن از سنگ قبرهای قدیمی استفاده شده که با توجه به نوشته های روی آن ها، بنای این پل مربوط به دوره صفویه است
پل سید آباد (پیر مادر) اردبیل  
پل سید آباد روی رودخانه بالیقلی در اردبیل قرار دارد و منسوب به دوره صفویه است. مصالح ساختمانی آن سنگ، آجر، ملاط گچ و آهک است

پل های تاریخی استان اردبیل

پل های تاریخی استان اردبیل

پل یعقوبیه اردبیل        
پل «یعقوبیه» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل ساخته شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفویه می باشد.مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها است
پل ابراهیم آباد اردبیل
پل «ابراهیم آباد» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل بنا شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفوی است. مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها با ملاط گچ و آهک است
پل ابراهیم آباد اردبیل 
پل «ابراهیم آباد» روی رودخانه بالیقلی در اردبیل بنا شده است. این پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفوی است. مصالح ساختمانی آن سنگ در پایه ها و آجر در طاق ها با ملاط گچ و آهک است

پل های تاریخی استان اردبیلپل ججین (داش کسن) اردبیل                                                                       
این پل نیز با هفت دهانه روی رودخانه بالیقلیاردبیل بنا شده و به دوره صفویه مربوط است. پایه های آن سنگی، طاق هایش ضربی جناقیبوده و با آجر ساخته شده است. ملاط ساختمان پل گچ و آهک است        
پل قره سو )زاغالان) اردبیل   
پل قره سو (زاغالان) نیز روی رودخانه بالیقلی در اردبیل بناشده است. این پل هفت دهانه دارد و هم چون دیگر پل های این رودخانه، به دوره صفویهمنسوب است. پل «قره سو» را میر حمزه اردبیلی ننه کرانی متوفی به سال ۱۳۳۰ هجری قمریتعمیر و بازسازی کرده است.
پل نیر اردبیل                                                                                             
پل نیر روی رودخانه نیر ساخته شدهاست. این پل منسوب به دوره صفویه است و چهار طاق دارد. این پل در کنار یک پل پهن وتازه ساز که رفت و آمد مسافران تبریز اردبیل از روی آن صورت می گیرد، واقع شدهاست. در شهرستان اردبیل پل های قدیمی دیگری نیز مانند پل های الماس، سرخ و پل شهرچای وجود دارد