1

رایج ترین مسیربرای صعودبه کوه ساوالان ،مسیرپناهگاه شرقی است .این مسیربرای کوهنوردانی که اولین صعودشان بوده وراهنماهم ندارندبهترین مسیرمی باشدچون وجودراه اتوموبیل روتاپناهگاه سبب شده اغلب کوهنوردان نا آشنابه محل،به راحتی خودرابه پناهگاه برسانندوازطرف دیگرمسیرپناهگاه تاقله کاملاپاکوب بوده ومشخص است ودربیشترقسمت های مسیرپرچم های راهنماهم وجوددارد.روزهای پنجشنبه وخصوصاجمعه سیلی ازجمعیت ازپناهگاه به سوی قله روان می شودوتنهاکافی است همراه جمعیت شوید.ازمشکین شهرتاآبگرم شابیل حدودیک ساعت راه است.آبگرم شابیل ازگذشته به عنوان مبداصعودبه ساوالان مطرح بوده ودرسالهای اخیرباایجادراه ماشین روبه پناهگاه به مسیراصلی صعودتبدیل شده است.مسافت شابیل تاپناهگاه رامی توان بالندرورهای کرایه ای درزمان نیم ساعت طی کرد.اگرکوهنوردواقعی باشیدبهتراست قیداتوموبیل رازده ورنج چهارالی پنج ساعت پیاده روی رادرمقابل استفاده اززیبایی های مسیربه جان بخرید.اگرقصدپیاده رفتن تاپناهگاه راداشته باشیدبهتراین است که بجای حرکت درراه ماشین رو،ازتپه واقع درروبروی شابیل بالارفته ومسیررابه طرف پناهگاه ادامه دهیدچون گردوخاک حاصل ازحرکت مداوم اتومبیل هایی که بین شابیل وپناهگاه درحرکتندسبب آزارتان خواهدشد.برای رسیدن به پناهگاه می توان ازمسیردیگری هم استفاده کردکه زیبا تروخلوت ترازمسیرشابیل می باشد.برای صعودبه پناهگاه ازاین مسیربایدقوتورسویی رابه عنوان مبداحرکت انتخاب کرد.قوتورسویی آبگرم بسیارجالب وکم نظیری است که درنزدیکی شابیل قراردارد.قبل ازرسیدن به خودقوتورسویی ووقتی جاده به طرف شمال پیچیده وازسبلان دورمی شود،بایدازاتوموبیل پیاده شده ووارددره قوتورسویی شده ودرمسیرجنوب وبه طرف سبلان حرکت کرد.این دره بسیارزیبابوده وعلاوه برسرسبزی دارای آبشاری جالب نیزمی باشد.چشمه گوگردداری هم باآبدهی بالادرون دره وجودداردکه برخلاف قوتورسویی آب آن سردبوده ودرنوع خودجالب است.پس ازحدودنیم ساعت پیاده روی درداخل دره به چشمه کوچکی خواهیدرسیدکه درطرف راست رودخانه قراردارد.دراین نقطه بایددرجهت غرب ازدره خارج شویدوازچندسربالایی بالارفته وبطرف چپ قله حرکت کنیدتاپناهگاه رویت شود.این مسیرهم ازقوتورسویی تاپناهگاه نیازبه حدودچهارالی پنج ساعت پیاده روی خواهدداشت.

پناهگاه سبلان شامل سازه ای بزرگ ازسنگ وبتن است که گنجایش تعدادزیادی ازکوهنوردان رادارد.درون پناهگاه تخت هایی برای راحتی کوهنوردان تعبیه شده وآب شرب نیزتوسط لوله ازچشمه ای درکوه ،به پناهگاه منتقل شده است.سرویس بهداشتی نه چندان تمیزی هم درمحل احداث شده ودرفصل صعودفروشگاهی هم درمحل پناهگاه فعالیت می کند.متاسفانه عدم رعایت مسایل اولیه بهداشتی وزیست محیطی ازطرف کوهنوردان همراه باکم توجهی مسوولان سبب ایجادمناظرزشتی ازتجمع زباله دراطراف پناهگاه شده است که دل هرعلاقمندبه طبیعتی رابه دردمی آورد.همانگونه که درمطالب قبلی ذکرشده است،احداث راه اتوموبیل روبه پناهگاه سبب هجوم گردشگرانی شدکه تنهاشبی رادرپناهگاه سرکرده وصبح صعودراامتحانی می کنندواکثراازهمان سربالایی اول به پناهگاه برمی گردندوسوارلندرورشده وبابه جای گذاشتن مقداری زباله به شهربازمی گردند.این افرادکوچکترین حرمتی برای کوه قایل نبوده وبه مرورسبب تبدیل پناهگاه به یک زباله دانی بزرگ شده اند.درفصل صعودوخصوصاشب های پنجشنبه پناهگاه آنقدرشلوغ می شودکه امکان خواب واستراحت مطلقاوجودنخواهدداشت وجالب اینکه ازاینهمه کوهنورد؟یک سومشان هم به قله نمی رسند.

ازپناهگاه تاقله بسته به سرعت حرکت چهارالی پنج ساعت کوهپیمایی نیازخواهدبود.مسیرکاملا

پاکوب بوده ونیازبه توضیح نداردوتنهابه برخی ازقسمت های مسیرکه نامگذاری شده وشهرتی دارنداشاره می شود.قبل ازشروع آخرین سربالایی که به قله منتهی می شودمحوطه مسطحی قرارداردکه نزدکوهنوردان به خسته نباشیدمعروف است.سربالایی آخربه صخره بسیارجالبی بنام سنگ محراب منتهی می شودکه می گویندمحل عبادت زرتشت بوده است.پس ازسنگ محراب قطعه زمین مسطحی بین ماودریاچه قرارخواهدداشت که درقسمتی ازآن ازروی توده ای ازبرف عبورکرده وبه دریاچه خواهیم رسید.تمام خستگی راه بادیدن دریاچه مسحورکننده سبلان ازبین می رود.این دریاچه بیضی شکل بوده وطول وعرض آن به ترتیب ۱۴۰و۸۰مترمی باشد.قسمت جنوبی دریاچه درتمام سال مملوازیخ وبرف بوده ومنظره بسیارجالبی دارد.متاسفانه درسالیان اخیروباافزایش صعودکنندگان به قله سبلان این دریاچه واطراف آن مملوازقوطی کنسرووظروف یکبارمصرف شده ومنظره تاسف باری ایجادکرده است.به امیداینکه کوهنوردان عزیزدرحفظ پاکیزگی وزیبایی قله سبلان دقت افزون تری داشته باشند.