هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابیلمز

(هر کی عاشق شد  نمی تواند گرفتار عشق باشد)

هر خورما ساتان میثم تمار اولابیلمز

(هر خرما فروشی میثم تمار نمیشه)

مخلوق خداوند اوزونه اولمیان عاشیق

(از مخلوقات خدا اگر کسی عاشق خودش نباشد)

 حق عاشقه تک صاحب ایثار اولابیلمز

(مثل عاشقان حق نمی تونه ایثار کنه)

دونیا مالونا شهرتینه وورقون اولانلار

(دوستاران مال و شهرت دنیوی)

انفاق ایله مز طالب دیدار اولابیلمز

(بخشش نمی کند و خواستار دیدار نمی باشد)

ماموره اگر رشوه یماخ اولماسا عادات

(مامور اگر به رشوه خوردن عادت نکند)

مظلوملارین قاننه ظالم سورا بیمزا

(خون مظلومان را ظالمان نمی توانند بمکند)

میمون تکین هر سوزه تقلید ایلینلر

(کسانی که مثل میمون حرفها را تقلید میکنند)

اندیشه ادیب صاحب افکار اولابلمز

(نمی توانند فکر کنند و صاحب افکار شوند)

صابر یمه غم هر گونین ئوز قصه سه واردور

(صابر غم مخورکه هر روز برای خود قصه داره)

مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابیلمز

(مفرق اگر طلعلو کنه نمی تواند گوهر شاهی باشد)