گیاه کنگر یا به زبان ترکی (گانگال)

گیاه کنگر یا به زبان ترکی (گانگال)