مکانهای دیدنی Archives - صفحه 7 از 24 - بهشتی به نام اردبیل

جستجو

مطالب منتشر شده در دسته ی "مکانهای دیدنی"

کوه سبلان

1

رایج ترین مسیربرای صعودبه کوه ساوالان ،مسیرپناهگاه شرقی است .این مسیربرای کوهنوردانی که اولین صعودشان بوده وراهنماهم ندارندبهترین مسیرمی باشدچون وجودراه اتوموبیل روتاپناهگاه سبب شده اغلب کوهنوردان نا آشنابه محل،به راحتی خودرابه پناهگاه برسانندوازطرف دیگرمسیرپناهگاه تاقله کاملاپاکوب بوده ومشخص است ودربیشترقسمت های مسیرپرچم های راهنماهم وجوددارد.روزهای پنجشنبه وخصوصاجمعه سیلی ازجمعیت ازپناهگاه به سوی قله روان می شودوتنهاکافی است همراه جمعیت شوید.ازمشکین شهرتاآبگرم شابیل حدودیک ساعت راه است.آبگرم شابیل ازگذشته به عنوان مبداصعودبه ساوالان مطرح بوده ودرسالهای اخیرباایجادراه ماشین روبه پناهگاه به مسیراصلی صعودتبدیل شده است.مسافت شابیل تاپناهگاه رامی توان بالندرورهای کرایه ای درزمان نیم ساعت طی کرد.اگرکوهنوردواقعی باشیدبهتراست قیداتوموبیل رازده ورنج چهارالی پنج ساعت پیاده روی رادرمقابل استفاده اززیبایی های مسیربه جان بخرید.اگرقصدپیاده رفتن تاپناهگاه راداشته باشیدبهتراین است که بجای حرکت درراه ماشین رو،ازتپه واقع درروبروی شابیل بالارفته ومسیررابه طرف پناهگاه ادامه دهیدچون گردوخاک حاصل ازحرکت مداوم اتومبیل هایی که بین شابیل وپناهگاه درحرکتندسبب آزارتان خواهدشد.برای رسیدن به پناهگاه می توان ازمسیردیگری هم استفاده کردکه زیبا تروخلوت ترازمسیرشابیل می باشد.برای صعودبه پناهگاه ازاین مسیربایدقوتورسویی رابه عنوان مبداحرکت انتخاب کرد.قوتورسویی آبگرم بسیارجالب وکم نظیری است که درنزدیکی شابیل قراردارد.قبل ازرسیدن به خودقوتورسویی ووقتی جاده به طرف شمال پیچیده وازسبلان دورمی شود،بایدازاتوموبیل پیاده شده ووارددره قوتورسویی شده ودرمسیرجنوب وبه طرف سبلان حرکت کرد.این دره بسیارزیبابوده وعلاوه برسرسبزی دارای آبشاری جالب نیزمی باشد.چشمه گوگردداری هم باآبدهی بالادرون دره وجودداردکه برخلاف قوتورسویی آب آن سردبوده ودرنوع خودجالب است.پس ازحدودنیم ساعت پیاده روی درداخل دره به چشمه کوچکی خواهیدرسیدکه درطرف راست رودخانه قراردارد.دراین نقطه بایددرجهت غرب ازدره خارج شویدوازچندسربالایی بالارفته وبطرف چپ قله حرکت کنیدتاپناهگاه رویت شود.این مسیرهم ازقوتورسویی تاپناهگاه نیازبه حدودچهارالی پنج ساعت پیاده روی خواهدداشت.

پناهگاه سبلان شامل سازه ای بزرگ ازسنگ وبتن است که گنجایش تعدادزیادی ازکوهنوردان رادارد.درون پناهگاه تخت هایی برای راحتی کوهنوردان تعبیه شده وآب شرب نیزتوسط لوله ازچشمه ای درکوه ،به پناهگاه منتقل شده است.سرویس بهداشتی نه چندان تمیزی هم درمحل احداث شده ودرفصل صعودفروشگاهی هم درمحل پناهگاه فعالیت می کند.متاسفانه عدم رعایت مسایل اولیه بهداشتی وزیست محیطی ازطرف کوهنوردان همراه باکم توجهی مسوولان سبب ایجادمناظرزشتی ازتجمع زباله دراطراف پناهگاه شده است که دل هرعلاقمندبه طبیعتی رابه دردمی آورد.همانگونه که درمطالب قبلی ذکرشده است،احداث راه اتوموبیل روبه پناهگاه سبب هجوم گردشگرانی شدکه تنهاشبی رادرپناهگاه سرکرده وصبح صعودراامتحانی می کنندواکثراازهمان سربالایی اول به پناهگاه برمی گردندوسوارلندرورشده وبابه جای گذاشتن مقداری زباله به شهربازمی گردند.این افرادکوچکترین حرمتی برای کوه قایل نبوده وبه مرورسبب تبدیل پناهگاه به یک زباله دانی بزرگ شده اند.درفصل صعودوخصوصاشب های پنجشنبه پناهگاه آنقدرشلوغ می شودکه امکان خواب واستراحت مطلقاوجودنخواهدداشت وجالب اینکه ازاینهمه کوهنورد؟یک سومشان هم به قله نمی رسند.

ازپناهگاه تاقله بسته به سرعت حرکت چهارالی پنج ساعت کوهپیمایی نیازخواهدبود.مسیرکاملا

پاکوب بوده ونیازبه توضیح نداردوتنهابه برخی ازقسمت های مسیرکه نامگذاری شده وشهرتی دارنداشاره می شود.قبل ازشروع آخرین سربالایی که به قله منتهی می شودمحوطه مسطحی قرارداردکه نزدکوهنوردان به خسته نباشیدمعروف است.سربالایی آخربه صخره بسیارجالبی بنام سنگ محراب منتهی می شودکه می گویندمحل عبادت زرتشت بوده است.پس ازسنگ محراب قطعه زمین مسطحی بین ماودریاچه قرارخواهدداشت که درقسمتی ازآن ازروی توده ای ازبرف عبورکرده وبه دریاچه خواهیم رسید.تمام خستگی راه بادیدن دریاچه مسحورکننده سبلان ازبین می رود.این دریاچه بیضی شکل بوده وطول وعرض آن به ترتیب ۱۴۰و۸۰مترمی باشد.قسمت جنوبی دریاچه درتمام سال مملوازیخ وبرف بوده ومنظره بسیارجالبی دارد.متاسفانه درسالیان اخیروباافزایش صعودکنندگان به قله سبلان این دریاچه واطراف آن مملوازقوطی کنسرووظروف یکبارمصرف شده ومنظره تاسف باری ایجادکرده است.به امیداینکه کوهنوردان عزیزدرحفظ پاکیزگی وزیبایی قله سبلان دقت افزون تری داشته باشند.

آبگرم قوتورسوئی

آبگرم قوتورسوئی

آبگرم قوتورسوئی

از مشهورترین چشمه های مشگین شهر(یکی از شهرستان های استان اردبیل) و در ۳۵ کیلومتری جنوب لاهرود و ۴۸ کیلومتری جنوب مشگین شهر واقع شده است

ارتفاع ۳۰۰۰۰ متر این چشمه یکی از مشهورترین چشمه های مشکین شهر و دامنه سرسبز سبلان است که در ۲۵ کیلومتری جنوب لاهرود و ۴۸ کیلومتری جنوب مشکین شهر واقع شده است.

درجه حرارت آب در حوض و نزدیک مظهر چشمه، ۴۱ درجه است. آب این چشمه، در گروه آب های معدنی سولفاته کلسیک و سدیک و گوگرددار گرم قرار دارد. این چشمه در درمان بیماری های روماتیسمی و پوستی مورد استفاده قرار می گیرد.

آب این چشمه روی بیماری های مجاری تنفسی، برونشیت های مزمن همراه یا بدون آسم، سرفه های تشنجی، تشنجهای عضلانی، جوش های بدن و آماس و دردهای مفصلی اثر مفید و موثر دارد.

چشمه قوتور سوئی که در حقیقت از لحاظ درمانی نگین چشمه های سبلان محسوب می شود به علت داشتن مقدار زیادی گاز SH2 و حرارت حدود ۳۸ درجه سانتیگراد جایگاه محسوسی در میان تمام چشمه های سبلان دارد .

در منابع بین المللی کنگره های هیدرولوژی در اروپا بارها روی اثر گاز SH2 که از لحاظ علمی ثابت شده تاکید می شود. در حالیکه اثر کاتیون ها و آنیون ها و مواد معدنی در سایر چشمه ها که فاقد گاز مزبور هستند هنوز از نظر علمی مورد بحث است بنا بر این با استناد به عصاره کنگره های تشکیل شده اثر گاز SH2 در بدن ثابت شده و بطور خلاصه به این ترتیب است که گاز SH2 پس از حدود ۴۰ ثانیه یعنی کمتر از یک دقیقه به مقدار زیاد در پوست بدن انسان جذب می شود و نفوذ می کند (مشاهده عینی آن سرخی خیلی زیاد استفاده کنندگان از چشمه آب معدنی قوتور سوئی است که پس از چند دقیقه در پوست و بدن استفاده کنندگان مشاهده می گردد)و این به علت نفوذ گاز SH2 و متعاقب آن باز شدن مویرگ ها و عروق زیر پوست می باشد که در اصطلاح پزشکی آن را اتساع عروق(Vasodilation)می گویند در اثر این عمل پر خونی زیاد در زیر پوست ایجاد شده ودر اطراف مفصل ها از جمله مفصل های ستون فقرات، زانو ، شانه ها خون بشدت جریان پیدا نموده و بطور خلاصه اثر درمانی خود را به علت جریان شدید خون در این نواحی که قبلا کم بوده ایجاد می نماید ادامه مطلب

مناظر حیرت‌انگیز گردنه “حیران

مناظر حیرت‌انگیز گردنه "حیران

مناظر حیرت‌انگیز گردنه “حیران

گردنه حیران حد فاصله شهرستان آستارا و استان اردبیل قرار دارد. این گردنه در بیشتر زمانها در زیر پوششی از مه قرار دارد و از نظر طبیعی دره‌ها و کوهپایه‌های آن، پوشیده از گل‌ها و گیاهان جنگلی و مرتعی هستند.

 مناظر حیرت‌انگیز گردنه "حیران

مناظر حیرت‌انگیز گردنه “حیران

اگر به این منطقه سفری داشته باشید متوجه خواهید شد که چرا این نام را برای این منطقه انتخاب کرده‌اند. زیبایی بیش از حد این طبیعت هر تماشاگری را حیران می‌کند. جاده‌ای که مثل یک مار تنومند به یک کوه بزرگ پیچیده شده، تا ارتفاع بسیار زیادی بالا رفته و ماشینها را می‌بینیم که سوار بر روی این مار دراز در آن ارتفاع بلند در حرکت هستند. ادامه مطلب

logo-samandehi